ข่าวประชาสัมพันธ์

   

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

  1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการพัฒนาองค์กรและระบบบริหารของโรง…

  2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตามโครงการซ่่อมแซมอาคารเรียนอาคารและประกอบ…

  3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารตามโครงการพัฒนาองค์กรและระบบบริห…

  4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดกา…

  5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาขององ…

  6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศตามโครงการศึกษาแหล่งเรียน…

  7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามตามโครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเร…

  8. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตามโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพและการบ…

  9. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาค…

  10. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โดยว…

   

Facebook Page

   

ข่าวการศึกษา

   
   

ผู้บริหารสถานศึกษา  

  

   

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

 

 

   

พยากรณ์อากาศ  

   

ราคาน้ำมัน