ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

  1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียน…

  2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุอุปกรณ์ตามโครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ท…

  3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนยากจนโรงเรี…

  4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนพูว…

  5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งนักเรียน โรงเรียนพูวัดพิทยาคม ปร…

  6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ ตามโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพแล…

  7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ ตามโครงการให้บริการสารสนเทศ (กิจกร…

  8. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ ตามโครงการพัฒนาองค์กรและระบบบริหารข…

  9. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ การจัดการเรียนรู้ ตามโครงการพัฒนาหลั…

  10. กาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการที่เน้นผ…

   

ข่าวการศึกษา

   

Facebook Page

   
   

Login Form  

   

ราคาน้ำมัน  

   

พยากรณ์อากาศ