ข่าวประชาสัมพันธ์

   

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

  1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการต่ออายุเว็บไซต์และติดตั้งสายสัญญาณ แบบภายน…

  2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารตามโครงการพัฒนาองค์กรและระบบบริห…

  3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์(ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะ) โดยวิธ…

  4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดกา…

  5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (นักการภารโรง)

  6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(ครูช่วยสอน (วิชาคณ…

  7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(ครูช่วยสอน (วิชาศิ…

  8. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการค่าใช้จ่ายกิจกรรมการเรียนการสอ…

  9. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุกรณ์ตามโครงการค่าใช้จ่ายกิจกรรมการเรียนการสอน…

  10. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ตามโครงการการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐา…

   

ข่าวการศึกษา

   

Facebook Page

   
   

Login Form  

   

ราคาน้ำมัน  

   

พยากรณ์อากาศ