นายก อบจ.ขอนแก่น  

  

 

   

         โรงเรียนพูวัดพิทยาคม ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเป็นสาขาของโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคมและ เปิดทำการสอนในปีการศึกษา 2537 ตามหนังสือกรมสามัญศึกษา ที่ ศธ 0806/14787 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2537 ณ พื้นที่ป่าสาธารณประโยชน์ “โคกพูวัด ” บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 10  ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น โดยนายวุฒ วงศ์คำคูณ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม(ในขณะนั้น)มีคำสั่งมอบหมายให้นายวชิระ ดวงมาตย์พล มาปฏิบัติหน้าที่ผู้ประสานงานการจัดตั้งโรงเรียน มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รุ่นที่ 1 จำนวน 80 คน สถานที่เรียนใช้อาคารเรียนชั่วคราวขนาด  5  ห้องเรียน ซึ่งก่อสร้างจากความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจของชาวบ้านโคกสว่าง บ้านโคกสูง และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมกันบริจาคทรัพย์ แรงงานและอุปกรณ์ ตลอดจนดำเนินการก่อสร้างจนเสร็จ

        เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2540 ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ  ให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกเทศ  โดยเปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

ที่ตั้ง
          โรงเรียนพูวัดพิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ 190 หมู่ 10 บ้านโคกสว่าง ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40250
มีเนื้อที่  49 ไร่ 3 งาน 36 ตารางวา มีเขตติดต่อดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับ  ที่ดินเอกชนบ้านโคกสว่าง
ทิศใต้ ติดต่อกับ  ที่ดินสาธารณประโยชน์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  ถนนสาธารณประโยชน์บ้านโคกสว่าง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ  ทางหลวงชนบท  หมายเลข ขก.4019  บ้านโคกสูง

 

 

   

ผู้บริหารสถานศึกษา  

  

 

   

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

 

 

   

พยากรณ์อากาศ  

   

ราคาน้ำมัน